White Tank Mountains Campground

Venue: White Tank Mountains Campground 

Photographer: Jessica Lawson